ИКАО-ийн USOAP аудит ба түүний бэлтгэл ажил
ИКАО –гийн USOAP аудит ба түүний бэлтгэл ажил 2008