ИНД багц дүрэм
Иргэний нисэхийн тухай хууль
Civil Aviation Law of Mongolia
Иргэнийн нисэхийн тухай хууль болон багц дүрмийн хамаарал
Агаарын зайг нисэхэд ашиглах тухай хууль
MNS 6409:2013 Иргэний нисэх. Ерөнхий Нэр томъёо, тодорхойлолт
MNS 6478:2014 Иргэний нисэх. Агаар ба газрын үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжигдэхүүн болон нэгж  
Шалгалтын нислэгийн байгууллагад тавигдах шаардлага
 
 

 

ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ/ Procedures

ИНД-11   Дүрэм боловсруулах, дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх /Rule Making and Exemption/

ИНД-12   Осол, зөрчлийг мэдээлэх /Accident, Incident Reporting/

ИНД-13   Зөрчлийг шалгах /Investigation of Violation/

АГААРЫН ХӨЛӨГ/ Aircraft

ИНД-21   Агаарын хөлөгт хамаарах  бүтээгдэхүүн, эд анги,  гэрчилгээжүүлэлт

Part-21   Certification of Products and Parts

ИНД-26   Агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх чадварын нэмэлт шаардлагууд

Part-26  Additional Airworthiness Requirements

ИНД-39   Нислэгт тэнцэх чадварын удирдамж

Part-39   Airworthiness Directives

ИНД-43  Техник үйлчилгээний ерөнхий дүрэм 

Part-43 General Maintenance Rules

ИНД-47  Агаарын хөлгийн бүртгэл, таних тэмдэг 

Part-47 Aircraft Registration and Marking

АЖИЛТНУУД/Personnel

ИНД-61  Нисгэгчийн үнэмлэх, зэрэглэл /Pilot Licences and Ratings/

ИНД-63  Нисгэгчээс бусад нисэх багийн гишүүдийн үнэмлэх, зэрэглэл /Flight Crew Member Other than Pilots-Licences and Ratings/

ИНД-65   Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл /Air Traffic Service Personnel Licences and Ratings/

ИНД-66   Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл

Part-66   Aircraft Maintenance Personnel Licensing

ИНД-67   Иргэний нисэхийн эрүүл мэндийн стандарт, гэрчилгээ /Medical  Standards and Certification/

ИНД-183 Иргэний нисэхийн итгэмжлэгдсэн шалгагч /Representatives of the CAA/

АГААРЫН ЗАЙ/Airspace

ИНД-71   Агаарын зайг тогтоох /Designation of Airspace/

ИНД-73   Тусгай зориулалтаар ашиглах агаарын зай /Special Use Airspace/

ИНД-75   Агаарын навигацын үйлчилгээний зайчлалын стандарт /Air Navigation Services Standards/

ИНД-77   Нам өндрийн нислэгт саад учруулах барилга байгууламж болон үйл ажиллагаа /Objects and Activities Affecting Navigable Airspace/

НИСЛЭГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ДҮРМҮҮД/ General Operating Rules

ИНД-91   Нислэгийн үйл ажиллагааны ерөнхий дүрэм/General Operation and Flight Rules/

ИНД-92   Аюултай ачаа тээвэрлэх /Carriage of Dangerous Goods/

ИНД-95   Хэрэглэлийн нислэгийн дүрмээр буултын ойртолт үйлдэх ба сансрын навигаци ашиглах / Instrument Flight Procedures and GPS Operations/

ИНД-101 Хүнгүй нисдэг төхөөрөмж болон автожир- үйл ажиллагаа /Unmanned Aircraft and Parasails and Operating Rules/

ИНД-103 Хэт хөнгөн агаарын хөлөг- үйл ажиллагаа /Microlight Aircraft – Operating Rules/

ИНД-104 Планер- үйл ажиллагаа /Gliders –Operating Rules/

ИНД-105 Шүхрийн үйл ажиллагаа /Parachuting and Operating Rules/

ИНД-106 Дельтапланы үйл ажиллагаа /Hang Gliders and Operating Rules/

АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙГ ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭХ БА НИСЛЭГИЙН БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА /Certificated Operators and Other Flight Operations

ИНД-115 Сонирхогчийн нислэгийн үйл ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт /Adventure Aviation – Certification and Operation/

ИНД-119 Агаарын тээвэрлэгч- гэрчилгээжүүлэлт 

Part-119 Air Operator – Certification

ИНД-121 Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа- багтаамж ихтэй онгоц

Part-121 Air Transport Operation and High Capacity Aeroplanes

ИНД-129 Гадаадын агаарын тээвэрлэгчийг гэрчилгээжүүлэх 

Part-129 Foreign Air Operator  - Certification

ИНД-131 Агаарын хөлгийн түрээс /Operation of Leased Aircraft/

ИНД-133 Нисдэг тэрэгний дүүжин тээвэрлэлт  /Helicopter External Load Operations/

ИНД-135 Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа- багтаамж багатай онгоц, нисдэг тэрэг  /Air Transport Operation and Helicopters and Low Capacity Aeroplanes/

ИНД-137 Хөдөө аж ахуйн зориулалттай агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт /Agricultural Aircraft Operations/

АЕРОДРОМ/ Aerodromes

ИНД-139   Аэродромын үйл ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт /Aerodromes –Certification, Operation/

ИНД-157   Аэродром байгуулах, өөрчлөх, ашиглалтаас хасах  / Notice of Construction, Alteration, Activation and Deactivation of Aerodromes/

ГЭРЧИЛГЭЭЖСЭН ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД/ Certificated Organisations and Agencies

ИНД-108   Агаарын тээвэрлэгчийн Аюулгүй байдлын хөтөлбөр

Part-108  Air Operator Security Programme

ИНД-109   Ачаа тээвэр зуучлалын байгууллагын Аюулгүй байдлын хөтөлбөр /Air Cargo Agent – Certification/  

ИНД-140   Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллагыг гэрчилгээжүүлэх /Aviation Security Service Organisation and Certification/

 

ИНД-141  Иргэний нисэхийн сургалтын байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт

Part-141  Aviation Training Organisation and Certification

ИНД-144  Нисэхийн хангамжийн байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт /Supply Organisation and Certification

ИНД-145  Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний  байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт

Part-145 Aircraft Maintenance Organisations and Certification

ИНД-148  Агаарын хөлөгт хамаарах бүтээгдэхүүн, эд анги үйлдвэрлэгч байгууллагыг гэрчилгээжүүлэх /Aircraft Manufacturing Organisations – Certification/

ИНД-149  Нисэх клуб - Гэрчилгээжүүлэлт /Aviation Recreation Organisations – Certification/

ИНД-337   Ачаа тээвэр зуучлалын байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт /Air Freight Forwarders Organisations and Certification/

ГЭРЧИЛГЭЭЖСЭН АГААРЫН НАВИГАЦИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД/ Certificated Air Navigation Service Organisation

ИНД-138  Эрэн хайх, авран туслах үйл ажиллагаа /Search and Rescue/

ИНД-171   Агаарын навигацийн үйлчилгээний техникийн байгууллага- үйл ажиллагаа ба гэрчилгээжүүлэлт /Aeronautical Telecommunication Service Organisation -Certification and Operation/

ИНД-172   Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллага,  гэрчилгээжүүлэлт  /Air Traffic Service Organisation–Certification/

ИНД-173   Нислэгийн журмын үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт /Instrument Flight Procedure Service Organisation–Certification and Operation/

ИНД-174   Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт  /Aviation Meteorological Service Organisations and Certification/

ИНД-175   Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллага, Гэрчилгээжүүлэлт /Aeronautical Information Service Organisations – Certification/

БУСАД/ Others

ИНД - 203  Агаарын хөлгийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах  /Aircraft Accident and Incident Investigation/

ИНД -300   Олон улсын агаарын тээвэрлэгчийг томилох /Designation of International Air Carrier/

ИНД –301  Ачааны агаарын тээвэрлэгчид эрх олгох /Cargo Air Carrier Authorisation/

ИНД - 303  Агаарын тээвэрлэгчийн даатгал /Air Operator liability Insurance/

ИНД - 307  Захиалгат нислэгийн зөвшөөрөл /Charter Air Transportation/

ИНД - 313  Гадаадын агаарын тээвэрлэгчийн үйлдэх захиалгат нислэг   /Foreign Air Carrier in Charter Air Transportation/

ИНД - 321 Статистикийн мэдээлэл/Statistics/

ИНД - 329  Тээвэрлэлтийн гэрээ /Contract of Carriage/

ИНД - 331  Зорчигчдын бүртгэл/ Passenger Manifest/

ИНД - 191  Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон мэдээллийн нууцыг хамгаалах /Protection of Security Information/