Байцаагч нарын оролцсон хурал, цуглаан, симпозуим, семинарууд

Hong Kong  -н Олон улсын нисэх буудлын газрын ү/а -тай танилцсан ажлын тайлан1 - 12-16 Jun, 2011

Сингапур улсын Олон улсын нисэх буудлын газрын ү/а -ны зохицуулалт сургалтын тайлан - 22-29 May, 2011