shadow_left
Shadow_R
   
Аэродромуудтай холбогдолтой журам зааврууд PDF Print E-mail


Аэродромтой холбогдолтой журам, заавар
Өөрчилсөн огноо
Aсфальтобетон хольцоор аэродромын хучилтыг барих болон засвар хийх журам.pdf  2010/06
Хөөрч буух зурвасны гадаргуугийн барьцалт хэмжих журам.pdf  2010/06
Аэродромд үзлэг шалгалт хийх журам.pdf
 2010/06
Аэродромын хөдөлгөөний бүсэд засвар арчлалтын ажил явуулах журам.pdf  2010/06
Нисэхийн мэдээлэлийн үйлчилгээний байгууллагыг аэродромын
мэдээллээр хангах журам.pdf
 2010/06
Цемент бетон хучилтын засвар, арчлалтын журам.pdf
 2010/06
Аэродромын өвлийн ашиглалт ба аюулгүй ажиллагааны журам.pdf  2010/06
Аэродромын аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоонызаавар.pdf  2010/06
Нислэгийн аюулгүй ажиллагаанд шувуу ба бусад амьдаас үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах үйл ажиллагааны хөтөлбөр.pdf  2010/06
 Аэродромыг гэрчилгээжүүлэх, зөвшөөрөл олгох заавар.pdf  2010/06
 Аэродромын элементүүдийн хучилтын даацыг тодорхойлох журам.pdf  2010/06
 Хөдлөх чадвараа алдсан агаарын хөлгийг холдуулах үйл ажиллагааны журам.pdf  2010/06
 Аэродромын аюулгүйн бүсэд өндрийн саадыг хянах журам.pdf  2010/06