shadow_left
Shadow_R
   
Өргөдлийн холбогдох маягтууд PDF Print E-mail

ИНЕГ 012/01                 Нислэг-техникийн осол, зөрчлийн мэдээлэл

ИНЕГ 012/02                 Зөрчлийг шалгасан тухай тайлан

ИНЕГ 021/07                 Тусгай нислэгийн зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл

ИНЕГ 066/01                Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх хүсэх өргөдөл            

ИНЕГ 066/02                Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэхний хүчинтэй хугацааг сунгах өргөдөл

ИНЕГ 067/02                Нислэгийн удирдагчийн эмнэлгийн үзлэгийн өргөдлийн маягт         

ИНЕГ 011/01                Дүрэм санаачлах, дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөгдөх өргөдөл хүлээн авах маягт        

ИНЕГ 021/01                Маягийн гэрчилгээ хүсэх өргөдөл                                                   

ИНЕГ 021/02                Маягийг хүлээн зөвшөөрсөн гэрчилгээ хүсэх өргөдөл                     

ИНЕГ 021/03                Нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ сунгуулах өргөдөл                   

ИНЕГ 021/05                Стандарт болон хязгаарлагдмал ангиллын нислэгт тэнцэх чадварын

                                         гэрчилгээ хүсэх өргөдөл                                                                

ИНЕГ 021/06                Онцгой ангиллын туршилтын нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ хүсэх өргөдөл            

ИНЕГ 021/08                Маягийн гэрчилгээг өөрчлөх өргөдөл                                              

ИНЕГ 021/09                Нэмэлт маягийн гэрчилгээ хүсэх буюу өөрчлөлт оруулах өргөдөл   

ИНЕГ 021/10                Экспортын нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ хүсэх өргөдөл         

ИНЕГ 021/11                Үйлдвэрлэгчээс гаргаж буй мэдээллээр хангах гэрээ                     

ИНЕГ 047/01                Агаарын хөлгийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл                      

ИНЕГ 047/02                Агаарын хөлгийг улсын бүртгэлээс хасуулах өргөдөл                     

ИНЕГ 061/01                Нисэгчийн мэргэжлийн үнэмлэх, зэрэглэл хүсэх өргөдлийн маягт   

ИНЕГ 061/01                Нисэх бүрэлдэхүүний мэргэжлийн үнэмлэхний хүчинтэй хугацаа сунгах өргөдлийн маягт         

ИНЕГ 063/01                Нисэгчээс бусад нисэх багийн гишүүн болон агаарын хєлгийн диспетчерийг үнэмлэх ,зэрэглэл хүсэх өргөдөл                                                                               

ИНЕГ 065/01                Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх,зэрэглэл хүсэх өргөдөл          

ИНЕГ 065/02                Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны мэрэгжлийн эрхийг баталгаажуулах өргөдөл