shadow_left
Shadow_R
   
Агаарын хөлгийн улсын бүртгэл PDF Print E-mail

Монгол Улсад агаарын хөлөг бүртгэх үйл ажиллагаа нь Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хууль болон ИНД-47 “агаарын хөлгийн бүртгэл таних тэмдэг” -ийн хүрээнд хийгдэнэ.

Агаарын хөлөг бүртгүүлэх

Иргэний зориулалттай агаарын хөлгийг Монгол Улсад бүртгүүлэхээр өргөдөл гаргагч нь тухайн агаарын хөлгийн хууль ёсны өмчлөгч, эзэмшигч, эсхүл тэдгээрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч байна. Өргөдлийг ИНЕГ-047/01 маягтын дагуу төлбөрийн баримтын хамт гаргана. ªðãºäëèéí ìàÿãòàíä äóðäñàí àãààðûí õºëºã áîëîí ºðãºäºë ãàðãàã÷èä õàìààðàõ ìýäýýëë¿¿ä íü á¿ðòãýëèéí ãýð÷èëãýýíä òóñãàãäàх тул үнэн зөв бөглөнө.

Агаарын хөлгийг Монгол Улсад бүртгүүлэхэд Чикагогийн конвенцийн Àííåêñ 10. III-ð õýñýã. Á¿ëýã 9 болон ÈÍÄ-91.247 (á)-н дагуу Mode S хаягийн кодыг авч Mode S Transponderийн тоног төхөөмрөмжинд суулгасан байх шаардлагатай.

Агаарын хөлгийн бүртгэлийн дугаар нөөцлүүлэх

Агаарын тээвэрлэгч байгууллага болон хувь хүн иргэний зориулалтаар агаарын хөлөг шинээр худалдан авах, түрээсээр ашиглахаар төлөвлөн Улсын бүртгэлийн JU- ХХХХ дугаарыг 12 сарын хугацаанд нөөцлүүлж болно.

Агаарын хөлгийн бүртгэлийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах

Àãààðûí õºëãèéã 28 õîíîã, ò¿¿íýýñ äýýø õóãàöààíä õóóëü ¸ñîîð ýçýìøèã÷èéã ñîëèõ òîõèîëäîëä õóóëü ¸ñíû ýçýìøèëýý îðõèæ áàéãàà ýòãýýä íü ÈÍÅÃ-ò àãààðûí õºëãèéí ýçýìøëèéã ñîëèóëàõ ºðãºäºë (ИНЕГ-047/03) ãàðãàæ, õîëáîãäîõ õóðààìæèéí òºëáºðèéã õàðèóöíà. Á¿ðòãýëèéí ãýð÷èëãýý íü, ò¿¿íèéã ýçýìøèã÷ àãààðûí õºëãèéí ýçýìøëèéã ñîëèóëàõààð ºðãºäºë ãàðãàñàí ºäðººñ ýõëýí õ¿÷èíã¿éä òîîöîãäîíî.

Àãààðûí õºëãèéí õóóëü ¸ñíû ýçýìøèëýý îðõèæ áàéãàà ýòãýýä íü àãààðûí õºëãèéí ýçýìøëèéã ñîëèóëàõààð ãàðãàñàí ºðãºäºëä ýçýìøèëýý øèëæ¿¿ëæ áóé ýòãýýäèéí íýð, õàÿãèéã òîäîðõîé çààæ ºãñºí áàéíà.

Àãààðûí õºëãèéí õóóëü ¸ñíû ýçýìøèëýý îðõèæ áàéãàà ýòãýýä áîëîí àãààðûí õºëãèéí ýçýìøèã÷ áîëæ áóé ýòãýýä íü ÈÍÅÃ-047/03 ìàÿãòûã õàìòðàí áºãëºñºí áàéõ øààðäëàãàòàé. Õî¸ð òàë ãàðûí ¿ñýã çóðñàí, á¿ðýí ã¿éöýò áºãëºñºí ìàÿãòûã õ¿ëýýí àâñíààð àãààðûí õºëãèéí ýçýìøèã÷èéã ñîëèõ ºðãºäëèéã õÿíàí ¿çýæ ýõýëíý.

Агаарын хөлгийг бүртгэлээс хасуулах

Àãààðûí õºëãèéí á¿ðòãýëèéã ÿíç á¿ðèéí øàëòãààíààð õ¿÷èíã¿é áîëãîæ áîëîõ áºãººä á¿ðòãýëèéí ãýð÷èëãýý ýçýìøèã÷èéí õ¿ñýëòèéí äàãóó ýñõ¿ë ÈÍÅÃ-ààñ òîäîðõîé íºõöºë áàéäëûí óëìààñ àãààðûí õºëãèéã á¿ðòãýëýýñ õàñíà. Ìîíãîë Óëñûí àãààðûí õºëãèéí á¿ðòãýëä ýäãýý𠺺ð÷ëºëòèéã òóñãàæ, õîëáîãäîõ ìýäýýëëèéã õàäãàëñàí áàéíà.

Àãààðûí õºëºã ñ¿éðñýí, àëãà áîëñîí, õóëãàéëàãäñàí, ýêñïîðòëîñîí, ýñõ¿ë àãààðûí õºëãèéã óäààí õóãàöààãààð àøèãëàëòààñ ÷ºëººëºõ áîëñîí òîõèîëäîëä á¿ðòãýëèéí ãýð÷èëãýý  эçýìøèã÷ íü á¿ðòãýëèéí ãýð÷èëãýýã õ¿÷èíã¿é áîëãóóëàõààð ÈÍÅÃ-ò ИНЕГ-047/05 өргөдлийн маягтын дагуу õ¿ñýëò ãàðãàæ, á¿ðòãýëýýñ õàñàõ àæèëëàãààã ýõë¿¿ëíý.

Нэмэлт мэдээллийг ИНД-47 “агаарын хөлгийн бүртгэл таних тэмдэг ”, зөвлөмжийн цуврал ЗЦ 47-01 “агаарын хөлгийн бүртгэл таних тэмдэг” –ээс авна уу.

Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсад нийт 38 агаарын хөлөг бүртгэлтэй байна.

2014.12.04

Агаарын тээвэрлэгч

Агаарын хөлгийн маяг

Тоо

Бүртгэлийн

Дугаар

1

МИАТ ХК

B737-800

B767-300

 

2

1

JU-1015

JU-1011, JU-1021

2

АэроМонголиа ХХК

Fokker-50

3JU-8250,  JU-8251, JU-8258

3

Хүннү Эйр

Fokker-50

 

3


JU-8881, JU-8882, JU-8883

4

Хүннү Эйр Сервис ХХК

Aн-2

6

JU-1041, JU-1042, JU-1045,

JU-1046, JU-1048, JU-1050

5

Геосан ХХК

Cessna-208B

2

JU-9991, JU-9993

6

Блю Скай Авиэйшн ХХК

Cessna-208B

1

JU-2114

7

А-Жет Авиэйшн ХХК

Ми-8Т

EC-145 MBB-BK 117 C-2

1

2

JU-5588

JU-5598, JU-5499

8

МАК ХХК

Ми-8АМТ

Ми-8T

2

1

JU-6600, JU-6601

JU-6602

9

Томас Эйр ХХК

Pilatus PC-6

Maule M7-235C

Airtractor AT-602

1

1

1

JU-1911

JU-1919

JU-1918

10

Тэнгэрийн Улаач Шинэ ХХК

Л-410 УВП

1

JU-2030, JU-2032

11

МонМет ХХК

Ан-2

2

JU-3010, JU-3011

12

Goldvest Enterprises Limited

Ан-2

1

JU-9069

13

Флай Адвентуре ХХК

Áåêàñ Õ-32-912

1

JU-9090

14

Хувь хүн

Jabiru

1

JU-9000

15

Парко ХХК

EV-97 Eurostar

Sport Star

1

1

JU-9077

JU-9088

16

 

   

 17

 Топ Экстрим Экшин Монголиа

 МТО Sport

2

 JU-9001, JU-9902

Нийт

38