shadow_left
Shadow_R
   
Нислэгийн цаг уурын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй баримт бичгүүд PDF Print E-mail

Нислэгийн цаг уурын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй баримт бичгүүд 

Батлагдсан огноо

1

Annex-3

2010

2

Technical Regulations WMO-No.49

2007

3

ИНД-174

2010.05.07

4

ИНД-174-ын Зөвлөмжийн цуврал

2003.11.07

5

Нислэгийг цаг агаарын мэдээгээр хангах дүрэм

2003.01.23

6

Нислэгийн цаг уурын төвийн дүрэм

2008.06.05

7

Технологийн сахилгын дүрэм

1995.11.07

8

Нислэгийг цаг агаарын мэдээгээр хангах, мэдээг хэрэглэх талаар хамтран ажиллах ерөнхий гэрээ

2011.02.01

9

Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам- 1-р дэвтэр

Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан тухай тушаал

2013.11. 19

 2013.11.19

10

Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах журам- 2-р дэвтэр

2010.06.02

11

УЦУОШТ-үүд цаг агаарын мэдээний хангалтын ажлыг өөр хоорондоо орлон ажиллах журам

1998

12

УЦУОШТ-ийн нислэгийн цаг агаарын үйлчилгээний ажлыг дүгнэх журам

2004

13

Аюулгүйн бүсээс нислэгэнд зориулсан мэдээлэл дамжуулах журам

2002

14

Цаг уурын радарын ажиглалт хийх,мэдээ боловсруулах, дамжуулах журам

2007

15

Нислэгт цаг уурын мэдээгээр үйлчлэх эрх олгох журам

2012.03.09

Last Updated ( Friday, 10 January 2014 )