shadow_left
Shadow_R
   
ИНД 174-ийн дагуу гэрчилгээжсэн нисэхийн цаг уурын үйлчилгээний байгууллага PDF Print E-mail

 Гэрчилгээжсэн байгууллага

 Дугаар

Хүчинтэй огноо

Он/сар/өдөр

1.

Нислэгийн цаг уурын төв

174-01

2016.03.05

Last Updated ( Monday, 08 June 2015 )