shadow_left
Shadow_R
   
ҮГХ-ийн зөвлөмжүүд/Guidance to PEL PDF Print E-mail

ЗЦ 061/01-1 - НИСГЭГЧИЙН ҮНЭМЛЭХ, ЗЭРЭГЛЭЛ БА ГАДААДЫН ҮНЭМЛЭХ, ГЭРЧИЛГЭЭГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ
ЗЦ 061/1.2 - НИСЭГЧИЙН ҮНЭМЛЭХ, ЗЭРЭГЛЭЛ СУРАГЧ НИСЭГЧ
ЗЦ 061/1.5 - НИСГЭГЧИЙН ҮНЭМЛЭХ, ЗЭРЭГЛЭЛ – КОММЕРИЙН НИСГЭГЧИЙН ҮНЭМЛЭХ
ЗЦ 061/1.10 - НИСЭГЧИЙН ҮНЭМЛЭХ, ЗЭРЭГЛЭЛ - МАЯГИЙН ЗЭРЭГЛЭЛ
ЗЦ 061/1.14 - НИСЭГЧИЙН ҮНЭМЛЭХ, ЗЭРЭГЛЭЛ ШYХЭР ХАЯХ ЗЭРЭГЛЭЛ
ЗЦ 061/1.15 - НИСЭГЧИЙН ҮНЭМЛЭХ, ЗЭРЭГЛЭЛ – ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЗЭРЭГЛЭЛ
ЗЦ 061/1.16 - НИСЭГЧИЙН ҮНЭМЛЭХ, ЗЭРЭГЛЭЛ ХИМИЙН ЗЭРЭГЛЭЛ
ЗЦ 063- ЦАГ УУРЫН ТООН БОЛОН НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭЛЭЛД БҮХЭЭГИЙН ДЭЛГЭЦИЙГ АШИГЛАХ
ЗЦ 063/01 - НИСЭХ ИНЖЕНЕРИЙГ ҮНЭМЛЭХЖҮҮЛЭХ БА ЗЭРЭГЛЭЛ ОЛГОХ
ЗЦ 065/01 - НХҮ-НИЙ АЖИЛТНЫ ҮНЭМЛЭХ, ЗЭРЭГЛЭЛ - ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
ЗЦ 065/03 - НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНЫГ ҮНЭМЛЭХЖҮҮЛЭХ -НИСЛЭГИЙН
ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДАГЧИЙН ҮНЭМЛЭХ

ЗЦ 065/06 - НИСЛЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОПЕРАТОРЫН ЗЭРЭГЛЭЛ
ЗЦ 065/07.2 - НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНЫ ҮНЭМЛЭХ, ЗЭРЭГЛЭЛ - НИСЛЭГИЙН УДИРДАГЧИЙН ЗЭРЭГЛЭЛ - ОЙРТОЛТЫН БҮСИЙН УДИРДЛАГЫН ЗЭРЭГЛЭЛ
ЗЦ 065/07.4 - НХҮ-НИЙ АЖИЛТНЫ ҮНЭМЛЭХ, ЗЭРЭГЛЭЛ- НИСЛЭГИЙН УДИРДАГЧИЙН ЗЭРЭГЛЭЛ– КОНТРОЛИЙН УДИРДЛАГЫН ЗЭРЭГЛЭЛ
ЗЦ 065/09 - НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНЫ ҮНЭМЛЭХ БОЛОН ЗЭРЭГЛЭЛ –НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАГШЛАХ ЗЭРЭГЛЭЛ
ЗЦ 066/2.1 - АГААРЫН ХӨЛГИЙН ТЕХНИК ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНЫ ҮНЭМЛЭХ – СУУРЬ ШАЛГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
ЗЦ 066/2.2 - АГААРЫН ХӨЛГИЙН ТЕХНИК ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНЫ ҮНЭМЛЭХ— ШАЛГАЛТЫН СЭДЭВ 2 АГААРЫН ХӨЛГИЙН ИНЖЕНЕРИНГИЙН МЭДЛЭГ
ЗЦ 066/2.4 - АГААРЫН ХӨЛГИЙН ТЕХНИК ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ИНЖЕНЕРИЙН ҮНЭМЛЭХ - ШАЛГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР – ИХ БИЕНИЙ ИХ ЗАСВАР
ЗЦ 066/2.5 - АГААРЫН ХӨЛГИЙН ТЕХНИК ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ИНЖЕНЕРИЙН ҮНЭМЛЭХ – ШАЛГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР – ОНГОЦ БОЛОН НИСДЭГ ТЭРЭГНИЙ ИХ БИЕ, ХҮЧНИЙ ТӨХӨӨРӨМЖ/ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ЗЭРЭГЛЭЛ
ЗЦ 066/2.6 - АГААРЫН ХӨЛГИЙН ТЕХНИК ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ИНЖЕНЕРИЙН ҮНЭМЛЭХ - ШАЛГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР – ЦАХИЛГААНЫ ЗЭРЭГЛЭЛ
ЗЦ 066/2.8 - АГААРЫН ХӨЛГИЙН ТЕХНИК ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ИНЖЕНЕРИЙН ҮНЭМЛЭХ - ШАЛГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР – АВИОНИКИЙН ЗЭРЭГЛЭЛ
ЗЦ 066/2.11 - АГААРЫН ХӨЛГИЙН ТҮ-НИЙ АЖИЛТНЫ ҮНЭМЛЭХ
ЗЦ 066/2.12 - АГААРЫН ХӨЛГИЙН ТЕХНИК ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНЫ ҮНЭМЛЭХ
ЗЦ 066/2.13 - АГААРЫН ХӨЛГИЙН ТҮ-НИЙ АЖИЛТНЫ ҮНЭМЛЭХ
ЗЦ 066/2.14 - АГААРЫН ХӨЛГИЙН ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН ҮНЭМЛЭХ
ЗЦ 066/2.15 - АГААРЫН ХӨЛГИЙН ТҮ-НИЙ АЖИЛТНЫ ҮНЭМЛЭХ
ЗЦ 066/2.32 - АГААРЫН ХӨЛГИЙН ТЕХНИК ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНЫ ҮНЭМЛЭХ — ШАЛГАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ
ЗЦ 067/01 - ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН СТАНДАРТ БА ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТ