shadow_left
Shadow_R
   
Зөвлөмжийн цувралууд PDF Print E-mail

ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ

ЗЦ 011/01    Дүрэм санаачлах, Дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх

ЗЦ 011/02А  Дүрмийн төслийн мэдээллийг тараах систем 

ЗЦ 012/01    Осол зөрчлийн талаар мэдээлэх

АГААРЫН ХӨЛӨГ

ЗЦ 020/01    Сонирхогчийн угсарсан агаарын хөлгийг гэрчилгээжүүлэх, олон ашиглах

ЗЦ 020/02А  Эд ангиудыг хүлээн зөвшөөрөх

ЗЦ 020/03    Нисэхийн бүтээгдэхүүнийг хадгалах ба түгээх

ЗЦ 020/04    Агаарын хөлгийн хураагддаг хөл ангийн түгээмэл дутагдал,  тэдгээрээс сэргийлэх арга хэмжээ

ЗЦ 020/14    Агаарын тээвэрлэгчийн хүйтний улирлын хөтөлбөр

ЗЦ 020/15    Газрын мөстөлт, өвлийн улирлын ашиглалт

ЗЦ 021/1.2   Бүтээгдэхүүний гэрчилгээ-маягийн гэрчилгээ олон маягийг хүлээн зөвшөөрөх гэрчилгээ ЗЦ 21-1А-ЫН  ХАВСРАЛТ 2

ЗЦ 0021/1А  Агаарын хөлөгт хамаарах бүтээгдэхүүн, эд ангийг гэрчилгээжүүлэх- маягийн гэрчилгээ болон маягийг хүлээн зөвшөөрөх гэрчилгээ

ЗЦ 021/02В  Агаарын хөлөгт хамаарах бүтээгдэхүүн, эд ангийн гэрчилгээжүүлэлт-стандарт болон хязгаарлагдмал ангиллын НТЧ-н гэрчилгээ

ЗЦ 021/03 Бүтээгдэхүүнийг гэрчилгээжүүлэх-Тусгай ангилалын нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ

ЗЦ 021/03 -н ХАВСРАЛТ 1

ЗЦ 021/05    Агаарын хөлгийн зөөврийн түлшний систем ба илүү жинтэй нислэгийн үйл ажиллагаанд хамаарах загварын өөрчлөлтийг баталгаажуулах

ЗЦ 021/80А  Бүтээгдэхүүний болон эд ангиудын тэмдэг, тэмдэглэгээ

ЗЦ 043/1B    Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ

ЗЦ 043/02    Агаарын хөлгийн жин ба төвлөрөлтөнд тавих хяналт

ЗЦ 043/3      Сэлбэгийн бичиг баримт

ЗЦ 043/04    Төлөв байдлын нөхцлөөр хийх техник үйлчилгээ

ЗЦ 043/05    Хөдөлгүүр болон сэнсний их засвар,ажиллагааг шалгах үзлэг

ЗЦ 043/06А  Авран хамгаалах хэрэгслийн техник үйлчилгээ

ЗЦ 043/09А  Өөрчлөлтүүд, засварууд болон ИНЕГ-337 маягт

ЗЦ 043/10    Агаарын хөлгийн радио станц-САА2129 маягт

ЗЦ 043/11  Ослын байрлал дамжуулагч

ЗЦ 043/12    Нисэхийн бус тугалга хүчлийн батерей

ЗЦ 043-13    Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээнд зориулагдсан багаж болон сорилын тоног төхөөрөмжийн калибровк

ЗЦ 043-21    Аврах гарцны систем

ЗЦ 047/01    Агаарын хөлгийн бүртгэл, таних тэмдэг

АЖИЛТНУУД

ЗЦ 061/01-1 Нисэгчийн үнэмлэх, зэрэглэл ба гадаадын үнэмлэх, гэрчилгээг хүлээн зөвшөрөх

ЗЦ 061/1.2   Нисэгчийн үнэмлэх, зэрэглэл сурагч нисэгч

ЗЦ 061/1.5   Нисэгчийн үнэмлэх, зэрэглэл-коммерийн нисэгчийн үнэмлэх

ЗЦ 061/1.10 Нисэгчийн үнэмлэх, зэрэглэл-маягийн зэрэглэл

ЗЦ 061/1.14 Нисэгчийн үнэмлэх, зэрэглэл шүхэр хаях зэрэглэл

ЗЦ 061/1.15 Нисэгчийн үнэмлэх, зэрэглэл-хөдөө аж ахуйн зэрэглэл

ЗЦ 061/1.16 Нисэгчийн үнэмлэх, зэрэглэл химийн зэрэглэл

ЗЦ 063         Цаг уурын тоон болон нислэгийн мэдээлэлд бүхээгийн дэлгэцийг ашиглах

ЗЦ 063/01    Нисэх инженерийг үнэмлэхжүүлэх ба зэрэглэл олгох

ЗЦ 065/01    НХҮ-ний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл-ерөнхий зүйл

ЗЦ 065/03    Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтныг үнэмлэхжүүлэх-нислэгийн хөдөлгөөний удирдагчийн үнэмлэх

ЗЦ 065/05    НХҮ-ний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл-нислэгийн мэдээллийн ажилтны үнэмлэх

ЗЦ 065/06    Нислэгийн үйлчилгээний операторын зэрэглэл

ЗЦ 065/07.2 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл-нислэгийн удирдагчийн зэрэглэл-ойртолтын бүсийн удирдлагын зэрэглэл

ЗЦ 065/07.4  НХҮ-ний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл-нислэгийн удирдагчийн зэрэглэл-контролын удирдлагын зэрэглэл

ЗЦ 065/08.2  Нислэг хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх зэрэглэл- Нислэгийн мэдээллийн ажилтны зэрэглэл-Аэродромын нислэгийн мэдээллийн ажилтны зэрэглэл 

ЗЦ 065/8.3    Нислэг хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл-нислэгийн үйлчилгээний операторын зэрэглэл-бүсийн нислэгийн мэдээллийн ажилтны зэрэглэл

ЗЦ 065/09     Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх болон зэрэглэл-нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний багшлах зэрэглэл

ЗЦ 065/10     Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл- нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний шалгах зэрэглэл

ЗЦ 066/2.1    Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх-суурь шалгалтын хөтөлбөр

ЗЦ 066/2.2    Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх-шалгалтын сэдэв 2 агаарын хөлгийн инженергийн мэдлэг

ЗЦ 066/2.4    Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний инженерийн үнэмлэх-шалгалтын хөтөлбөр-их биений их засвар

ЗЦ 066/2.5    Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний инженерийн үнэмлэх-шалгалтын хөтөлбөр-онгоц болон нисдэг тэрэгний их бие-хүчний төхөөрөмж/хөдөлгүүрийн зэрэглэл

ЗЦ 066/2.6    Агаарын хөлгийн  техник үйлчилгээний инженерийн үнэмлэх-шалгалтын хөтөлбөр-цахилгааны зэрэглэл

ЗЦ 066/2.8    Агаарын хөлгийн  техник үйлчилгээний инженерийн үнэмлэх-шалгалтын хөтөлбөр-авионикийн зэрэглэл

ЗЦ 066/2.11   Агаарын хөлгийн ТҮ-ний ажилтны үнэмлэх

ЗЦ 066/2.12   Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх

ЗЦ 066/2.13   Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх

ЗЦ 066/2.14   Агаарын хөлгийн инженер техникийн үнэмлэх

ЗЦ 066/2.15   Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх

ЗЦ 066/2.32   Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх-шалгах эрхийн гэрчилгээ

ЗЦ 067/01      Иргэний нисэхийн эрүүл мэндийн стандарт ба гэрчилгээжүүлэлт

НИСЛЭГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ЗЦ 091/01      Нисэхийн шоу

ЗЦ 091/03      ИНД91-ийн дагуу нислэг үйлдэх агаарын хөлгийн нислэгийн ашиглалтын хязгаарлалтууд

ЗЦ 091/04      Багасгасан босоо зайчлалын минимум

ЗЦ 091/06      Техникийн бүртгэл

ЗЦ 091/08      RNP5 үйл ажиллагааны зөвшөөрөл

ЗЦ 091/10      Required navigational performance 4 RNP4-ийн үйл ажиллагааны зөвшөөрөл олгох

ЗЦ 091/11      Single pilot IFR буюу нисэгчтэй ХНД-аар нислэг үйлдэх

ЗЦ 091/12      Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний хөтөлбөр

ЗЦ 092/01      Аюултай ачааг тээвэрлэх сургалтын хөтөлбөр

ЗЦ 092/03А   Аюултай ачааны сав, боодлыг баталгаажуулах

ЗЦ 092/04      Аюултай ачаа тээвэрлэх зөвшөөрөл хүсэх

ЗЦ 103/01      Хэт хөнгөн агаарын хөлөг- үйл ажиллагаа

ЗЦ 108/01      Агаарын тээвэрлэгчийн аюулгүй байдлын хөтөлбөр

АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙГ ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭХ БА НИСЛЭГИЙН БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ЗЦ 119/01      Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт-ИНД119

ЗЦ 119/02      Агаарын тээвэрлэгчин нисэх бүрэлдэхүүний ажил, амралтын цаг

ЗЦ 119/03      Агаарын тээврийн үйл ажиллагааны гэрчилгээжүүлэлт  

ЗЦ 119/04      Чанарын системийн хөтөлбөр

ЗЦ 119/08      Агаарын тээвэрлэгчийн үйл ажиллагааны заавар

ЗЦ 120/1А     Дотоод чанар баталгаажилт

ЗЦ 120/16      Агаарын тээвэрлэгчийн техник үйлчилгээний хөтөлбөр

ЗЦ 121/5        Нисгэгчийн дадлага туршлага

АЭРОДРОМ

ЗЦ 139/01     Аеродромын загвар-ХБЗ-ны болон нислэгийн зурвасны өргөнийг тодорхойлох: Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа

ЗЦ 139/03     Аеродромд үзлэг шалгалт хийх ба нөхцөл байдлыг мэдээлэх

ЗЦ 139/05     Аеродромд засвар, үйлчилгээ хийгдэх үед аюулгүй ажиллагааг хангах

ЗЦ 139/07     Бага оврын онгоцны нислэгт ашиглах бүртгэлтэй аеродромд тавих техникиын шаардлагууд

ЗЦ 139/08    Вертодром, түүний загвар

ЗЦ 139/10    Саадын хяналт

ЗЦ 139/11А  Ил харааны нислэгийн журмаар ашиглагдах аеродром

ЗЦ 157/01А  Аеродром байгуулах, өөрчлөх, ашиглалтаас хасах

ГЭРЧИЛГЭЭЖСЭН БАЙГУУЛЛАГУУД

ЗЦ 140/01    Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллагыг гэрчилгээжүүлэх

ЗЦ 141/01    Иргэний нисэхийн сургалтын байгууллагыг гэрчилгээжүүлэх

ЗЦ 145/01    Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллага

ЗЦ 145/09    Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагын болон чанарын хяналтын заавар боловсруулах гарын авлага

ЗЦ 145/05    Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагын техник үйлчилгээний заавар боловсруулах

АГААРЫН НАВИГАЦИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУД

ЗЦ 171/01   Агаарын навигацийн үйлчилгээний техникийн байгууллага-үйл ажиллагаа ба гэрчилгээжүүлэлт

ЗЦ 171/02   Агаарын навигацийн үйлчилгээний байгууллагын аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо
ЗЦ 172/01    Радио холбооны гарын авлага –Radiotelephony manual

ЗЦ174/01     Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээний байгууллагыг гэрчилгээжүүлэх

БУСАД

АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН НИСЛЭГ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН СТАНДАРТ ЗААВАР.pdf

ЗЦ 131/01    Монголын агаарын тээвэрлэгчийн түрээсэлсэн гадаадын агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх чадвар болон үйл ажиллагаанд тавих хяналт

ЗЦ 183/01    Итгэмжлэгдсэн шалгагч нисэгчийн заавар

Нисэхийн механик-ерөнхий мэдлэг-практик тестийн стандарт

Нисэхийн механик-агаарын хөлгийн их бие-практик тестийн стандарт

Нисэхийн механик- агаарын хөлгийн хөдөлгүүр-практик тестийн стандарт

Агаарын хөлгийн нисэх инженер-поршинт, турбо сэнст, турбо тийрэлтэт хөдөлгүүр бүхий агаарын хөлгүүдийн практик тестийн стандарт

Агаарын хөлгийн багш нисгэгч-практик тестийн стандарт

Агаарын тээвэрлэгчийн нисгэгч болон агаарын хөлгийн маягийн ангилал

Агаарын тээвэрлэгчийн нисгэгч болон агаарын хөлгийн маягийн ангилалын хавсралт

Last Updated ( Friday, 05 December 2014 )