shadow_left
Shadow_R
   
Гэрчилгээжүүлэхтэй холбоотой эрх зүйн баримт бичгүүд PDF Print E-mail

Чикагогийн Конвенцийн Хавсралт 6 / Annex 6 "Aircraft operations" /

DOC-8335 "Агаарын тээвэрлэгчийг гэрчилгээжүүлэх, үйл ажиллагаанд байнгын  хяналт тавих журам"

ИНД-92 "Аюултай ачаа тээвэрлэх"

ИНД-108 "Агаарын тээвэрлэгчийн аюулгүй байдлын хөтөлбөр"

ИНД-119 "Агаарын тээвэрлэгч-гэрчилгээжүүлэлт"

ИНД-121 "Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа-багтаамж ихтэй онгоц"

ИНД-135 "Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа-багтаамж багатай онгоц, нисдэг тэрэг"

Зөвлөмжийн цувралууд:

     - ИНД-92:
               - АС 92-01 "АЮУЛТАЙ АЧААГ ТЭЭВЭРЛЭХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР"
               - АС 92-03А "АЮУЛТАЙ АЧААНЫ САВ,БООДЛЫГ БАТАЛГААЖУУЛАХ"

     -ИНД-119:
               - АС 119-01 "АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТ"
               - АС 119-02 "АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН НИСЭХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ АЖИЛ, АМРАЛТЫН ЦАГ"
               - АС 119-03 "АГААРЫН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТ"
               - АС 119-04 "ЧАНАРЫН СИСТЕМИЙН ХӨТӨЛБӨР"
               - АС 119-08 "АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАР"

 Бусад холбогдолтой дүрмүүд:

      - ИНД-1 "Тодорхойлолт ба товчлол"
      - ИНД-12 "Осол, зөрчлийг мэдээлэх"
      - ИНД-43 "Техник үйлчилгээний ерөнхий дүрэм"
      - ИНД-91 "Нислэгийн үйл ажиллагааны ерөнхий дүрэм"
      - ИНД-139 "Аэродромын гэрчилгээжүүлэлт, үйл ажиллагаа"
      - ИНД-141 "Иргэний нисэхийн сургалтын байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт"

Last Updated ( Monday, 26 September 2011 )