shadow_left
Shadow_R
   
Олон улсын иргэний нисэхийн Чикагогийн Конвенцийн Хавсралт 17 PDF Print E-mail

Хавсралт 17   

Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага (ИКАО)-ын эрх зүйн чухал үүргийн нэг бол олон улсын иргэний нисэхэд зориулж стандарт, зөвлөмж гаргах явдал юм. Үүний үндсэнд Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн Конвенцийн 18 техникийн хавсралтуудыг гаргасан юм.

Анх 1974 оны гурван сард иргэний нисэхийг эсрэг хөндлөнгийн хууль бус үйлдлээс хамгаалах, тухайн үйлдэл гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага (ИКАО)-ын Зөвлөлөөс Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн Конвенцийн 17-р Хавсралт (Аюулгүй байдал)-ыг гаргасан байна. Энэхүү 17-р Хавсралтын хамгийн сүүлийн ес дэх хэвлэлийг Зөвлөлөөс 2011 оны 3 дугаар сард баталгаажуулсан ба 2011 оны 7 дугаар сарын  1-нээс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна.

 АННЕХ 17

 

Last Updated ( Friday, 01 November 2013 )