shadow_left
Shadow_R
   
Rulemaking PDF Print E-mail

Дүрмийн боловсруулалт, бүртгэлийн хэлтэс

Иргэний нисэхийн багц дүрэм, Зөвлөмжийн цуврал боловсруулах, боловсронгуй болгох;

Дүрэм санаачлах, дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх (ИНД-11-тэй) холбоотой асуудлаар дүгнэлт гаргаж ИНЕГ-д санал оруулах;

ИНБД-ийн зөвлөмжийн цувралуудыг хянан бататгах;

Иргэний нисэхийн хууль дүрмийн сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулах.

SMIS -SARPs Managment and Implementation System

 

 

Last Updated ( Friday, 21 November 2014 )