shadow_left
Shadow_R
   
Маягтууд

ИНЕГ МАЯГТ-002   ТОХИРОХ ЗӨВ ХҮНИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ АСУУЛГА

ИНЕГ-11.01      ДҮРЭМ БОЛОВСРУУЛАХ/ ДҮРЭМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ӨРГӨДӨЛ ХҮЛЭЭН АВАХ МАЯГТ

ИНЕГ-11.02      ДҮРМИЙН ШААРДЛАГААС ЧӨЛӨӨЛӨГДӨХ ӨРГӨДӨЛ ХҮЛЭЭН АВАХ МАЯГТ

ИНЕГ-12.01      ОСОЛ ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ  

ИНЕГ-12.02      ÇӨРЧЛИЙГ ШАЛГАСАН ТУХАЙ ТАЙЛАН 

ИНЕГ-21.01      МАЯГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ / APPLICATION FOR ISSUE OF A TYPE CERTIFICATE

ИНЕГ-21.02      МАЯГИЙГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН ГЭРЧИЛГЭЭ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ / APPLICATION FOR ISSUE OF A TYPE ACCEPTANCE CERTIFICATE

ИНЕГ-21.03      АГААРЫН ХӨЛГИЙН ДУУ ЧИМЭЭНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ, ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛГОХ ӨРГӨДӨЛ/ APPLICATION FOR THE ISSUE, VALIDATION OF AIRCRAFT NOISE CERTIFICATE/

ИНЕГ-21.05      СТАНДАРТ ЭСВЭЛ ХЯЗГААРЛАГДМАЛ АНГИЛЛЫН НИСЛЭГТ ТЭНЦЭХ ЧАДВАРЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ / APPLICATION FOR ISSUE, AMENDMENT OR RE-ISSUE OF AN AIRWORTHINESS CERTIFICATE - STANDARD AND/OR RESTRICTED CATEGORY

ИНЕГ-21.06      ТУСГАЙ АНГИЛЛЫН ТУРШИЛТЫН НИСЛЭГТ ТЭНЦЭХ ЧАДВАРЫН ГЭРЧИЛГЭЭ
ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ / APPLICATION FOR ISSUE OF SPECIAL CATEGORY EXPERIMENTAL AIRWORTHINESS CERTIFICATE


ИНЕГ-21.07      ТУСГАЙ НИСЛЭГИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ /APPLICATION FOR ISSUE OF SPECIAL FLIGHT PERMIT

ИНЕГ-21.08      МАЯГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ ӨӨРЧЛӨХ ӨРГӨДӨЛ / APPLICATION FOR CHANGE TO A TYPE CERTIFICATE 

ИНЕГ-21.09      НЭМЭЛТ МАЯГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ХҮСЭХ БУЮУ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ӨРГӨДӨЛ / APPLICATION FOR ISSUE OR AMENDMENT OF A SUPPLEMENTAL TYPE CERTIFICATE 

ИНЕГ-21.10     ЭКСПОРТЫН НИСЛЭГТ ТЭНЦЭХ ЧАДВАРЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ / APPLICATION FOR ISSUE OF AN EXPORT AIRWORTHINESS CERTIFICATE  

ИНЕГ-21-11     ТОДОРХОЙЛОЛТООС ХАЗАЙСАН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТУХАЙ ӨРГӨДӨЛ /APPLICATION FOR DEVIATION FROM SPECIFICATION/

ИНЕГ-21-12     ТЕХНИКИЙН СТАНДАРТЫН ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ /APPLICATION FOR GRANT OF A TECHNICAL STANDART ORDER AUTHORISATION/

ИНЕГ-21-13     ЭД АНГИ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ /APPLICATION FOR GRANT OF A PARTS MANUFACTURING APPROVAL AUTHORISATION/

ИНЕГ-21.71      ҮЙЛДВЭРЛЭГЧЭЭС ГАРГАЖ БУЙ МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХ ГЭРЭЭ / AGREEMENT TO SUPPLY MANUFACTURER’S DATA 

ИНЕГ-39.01      НТЧ-ЫН УДИРДАМЖИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ӨӨР ХЭЛБЭРИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ / APPLICATION FOR ALTERNATE MEANS OF COMPLIANCE 

ИНЕГ-47.01      АГААРЫН ХӨЛГИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛ 

ИНЕГ-47.03      АГААРЫН ХӨЛГИЙН ЭЗЭМШИГЧИЙГ СОЛИХ ӨРГӨДӨЛ / CHANGE OF POSSESSION OF AIRCRAFT

ИНЕГ-47.04      АГААРЫН ХӨЛГИЙН БУДГАН ЗУРАГЛАЛ БОЛОН ТЭМДЭГ ТЭМДЭГЛЭГЭЭГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛ / IDENTIFIABLE PAINT SCHEME AND MARKING

ИНЕГ-47.05     АГААРЫН ХӨЛГИЙГ УЛСЫН БҮРТГЭЛЭЭС ХАСУУЛАХ ӨРГӨДӨЛ / DEREGISTRATION OF AIRCRAFT

ИНЕГ-61.01     НИСЭХИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ҮНЭМЛЭХ СОЛИХ ӨРГӨДӨЛ 

ИНЕГ-61.02  НИСГЭГЧИЙН ҮНЭМЛЭХ СУНГАХ ӨРГӨДӨЛ

ИНЕГ-61.03   МАЯГИЙН ЗЭРЭГЛЭЛ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ

ИНЕГ-61.04  ХИМИЙН ЗЭРЭГЛЭЛ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ  

ИНЕГ-61.05  ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЗЭРЭГЛЭЛ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ

ИНЕГ-61.06  ШҮХЭР ХАЯХ ЗЭРЭГЛЭЛ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ 

ИНЕГ-61.07  APPLICATION FOR ISSUE OF MONGOLIAN FLIGHT CREW LICENCE  

ИНЕГ-61.08  FOR PILOTS ONLY WISHING TO UNDERTAKE SHORT TERM PRIVATE VFR OPERATIONS  

ИНЕГ-61.09  APPLICATION FOR ISSUE OF A VALIDATION PERMIT-121 

ИНЕГ-61.10  APPLICATION FOR ISSUE OF A VALIDATION PERMIT-135 

 ИНЕГ-63.01     НИСГЭГЧЭЭС БУСАД НИСЭХ БАГЫН ГИШҮҮН БОЛОН АГААРЫН ХӨЛГИЙН ДИСПАТЧЕРИЙН ҮНЭМЛЭХ, ЗЭРЭГЛЭЛ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ 

ИНЕГ-65.01  ATC ҮНЭМЛЭХ ЗЭРЭГЛЭЛ ХҮСЭХ 

ИНЕГ-65.02     СУРАГЧ НИСЛЭГИЙН УДИРДАГЧИЙН ҮНЭМЛЭХ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ 

ИНЕГ-65.03  FIO ҮНЭМЛЭХ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ 

ИНЕГ-65.04  АТС СУНГАХ ӨРГӨДӨЛ  

ИНЕГ-65.05  АТС БАГШЛАХ БОЛОН ШАЛГАХ ЗЭРЭГЛЭЛ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ  

ИНЕГ-65.06  FIO ЗЭРЭГЛЭЛ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ  

ИНЕГ-65.07  APPLICATION FOR ISSUE OF AN ATC VALIDATION PERMIT  

ИНЕГ-66.01     АГААРЫН ХӨЛГИЙН ТЕХНИК ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНЫ ҮНЭМЛЭХ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ 

ИНЕГ-66.02     АГААРЫН ХӨЛГИЙН ТЕХНИК ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНЫ ҮНЭМЛЭХНИЙ ХҮЧИНТЭЙ ХУГАЦААГ СУНГАХ ӨРГӨДӨЛ

ИНЕГ-67.01     НИСЭХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ЭМНЭЛГИЙН ҮЗЛЭГИЙН ӨРГӨДӨЛ 

ИНЕГ-67.02     НИСЛЭГИЙН УДИРДАГЧИЙН ЭМНЭЛГИЙН ҮЗЛЭГИЙН ӨРГӨДӨЛ 

ИНЕГ-67.03     ЭКСПЕРТ ЭМЧ ТОМИЛОХ ТУХАЙ ӨРГӨДӨЛ


ИНЕГ-77.01     НАМ ӨНДРИЙН НИСЛЭГИЙН БҮСЭД БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ 


ИНЕГ-91.01     MEL БАТЛУУЛАХ БОЛОН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ӨРГӨДӨЛ

ИНЕГ-119.01  АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ / APPLICATION FOR ISSUE AIR OPERATOR CERTIFICATE 

ИНЕГ-129.01  APPLICATION FOR ISSUE, AMENDMENT, OR RENEWAL OF A FOREIGN AIR OPERATOR CERTIFICATE UNDER CIVIL AVIATION RULE PART-129

ИНЕГ-131.01  АГААРЫН ХӨЛӨГ ТҮРЭЭСЛЭХИЙГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

ИНЕГ-137.01  ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ АГААРЫН ХӨЛГӨӨР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ӨРГӨДӨЛ

ИНЕГ-138.01 АЮУЛЫН МЭДЭЭЛЛИЙН БҮРТГЭЛ
ИНЕГ-139.01  АЭРОДРОМЫН ГЭРЧИЛГЭЭ, ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ(ШИНЭЭР ОЛГОХ, ХУГАЦАА СУНГАХ)

ИНЕГ-139.02  НИСЭХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ЭМХЭТГЭЛД БОЛОН АЭРОДРОМЫН ӨГӨГДӨХҮҮНИЙГ МЭДЭЭЛЭЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ӨРГӨДӨЛ 

ИНЕГ-139.03  АЭРОДРОМЫН ЗААВАРТ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ 

ИНЕГ-139.04  АЭРОДРОМЫН ХЯНАЛТЫН ҮЗЛЭГИЙН ХУУДАС

ИНЕГ-140.01  НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

ИНЕГ-141.01  НИСЭХИЙН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ /ШИНЭЧЛЭХ/-ЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

ИНЕГ-144.01  АГААРЫН ХӨЛГИЙГ ШАТАХ ТОСЛОХ МАТЕРИАЛААР ХАНГАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

ИНЕГ-145.01  ТЕХНИК ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ХҮСЭХ, ШИНЭЧЛЭХ, НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ӨРГӨДӨЛ

ИНЕГ-148.01  APPLICATION FOR ISSUE, AMENDMENT, OR RENEWAL OF AIRCRAFT MANUFACTURING ORGANISATION CERTIFICATE UNDER CIVIL AVIATION RULE MAR-148

ИНЕГ-149.01 НИСЭХ КЛУБЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ(ШИНЭЭР ОЛГОХ, ХУГАЦАА СУНГАХ)

ИНЕГ-171.01  АГААРЫН НАВИГАЦЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕХНИКИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

ИНЕГ-171.02  БАЙГУУЛАМЖ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИД ТАНИХ ТЭМДЭГ, ДУУДЛАГА ОЛГОХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

ИНЕГ-172.01  НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

ИНЕГ-173.01 НИСЛЭГИЙН ЖУРМЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

ИНЕГ-174.01  НИСЭХИЙН ЦАГ УУРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ХҮСЭХ ӨРГӨДӨЛ 

ИНЕГ-175.01  НИСЭХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

ИНЕГ-337       DESIGN CHANGE – APPLICATION FOR APPROVAL OF TECHNICAL DATA CONFORMITY CERTIFICATE – MAJOR MODIFICATION8 MAJOR REPAIR 

ИНЕГ-337.01  АЧАА ТЭЭВЭР ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

 

Filter     Order     Display # 
Item Title
ИНЕГ-ын маягт №1
Шувуутай мөргөлдсөн тухай мэдээлэл өгөх
 
<< Start < Prev 1 Next > End >>
Results 1 - 2 of 2