ИНЕГ-ын даргын тушаал

ИНЕГ даргын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал – 2018 он
Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан
A/294 Инженерийн баг, хяналтын инженер томилох тухай /CL-31/ 2018/05/29 ИНЕГ ТХНҮА
A/292 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /Жаргалант амралтын газрын гэрүүдийн засвар/ 2018/05/29 ИНЕГ ХААХ
A/282 Ерөнхий эргүүл томилон ажиллуулах тухай /нисэхийн баяр, хүүхдийн баяр/ 2018/05/23 ИНЕГ ЗУГ
A/279 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Нислэгийн хөдөлгөөний удирдалгын байрын дэлгэц/ 2018/05/21 ИНЕГ  ХААХ
A/277 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ачаа, шуудан үйлчилгээний барилгын гадна, шуудан буулгах, ачих талбайн зураг төсөл боловсруулах/ 2018/05/18 ИНЕГ ХААХ
A/276 Инженерийн баг томилох тухай /шинэ нисэх буудалд суурилуулсан агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжүүдийн туршилт хийх/ 2018/05/18 ИНЕГ ТХНҮА
A/275 Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг зогсоох тухай /чиглүүлэх радио нэвтрүүлэгч, радио дохиологч/ 2018/05/18 ИНЕГ АНБЗХ
A/273 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /шинэ нисэх буудлын шатахууны агуулахад байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэх/ 2018/05/18 ИНЕГ  ХААХ
A/266 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын байрны барилгын ажилд хяналт тавих/ 2018/05/18 ИНЕГ ЗУГ
A/261 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орон тооны бус зөвлөлийг байгуулах тухай 2018/05/ ИНЕГ  НББЗХ
A/258 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /мастик 35тн/ 2018/05/14 ИНЕГ ХААХ
A/257 Программ хангамжийг үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд турших тухай /ATFMS/ 2018/05/14 ИНЕГ НХҮА
A/255 Хэрэглэлийн нислэгийн журам хүчингүй болгох тухай /Увс нисэх буудлын/ 2018/05/14 ИНЕГ АНБЗХ
A/254 Инженерийн баг, хяналтын инженер томилох тухай /нисэхийн цахилгаан холбооны сүлжээний замчлалын төхөөрөмж ашиглан холбож турших/ 2018/05/11 ИНЕГ  ТХНҮА
A/252 Гэрчилгээжүүлэх баг томилох тухай /шинэ нисэх буудлын аэродромыг гэрчилгээжүүлэх/ 2018/05/11 ИНЕГ ААНХХ
A/240 Ахмадын сангийн журам шинэчлэн батлах тухай 2018/05/04 ИНЕГ ЗУГ
A/234 Агаарын зайн өгөгдөлд өөрчлөлт оруулах тухай 2018/04/30 ИНЕГ  АНБЗХ
A/218 Навигацийн үзлэг зохион байгуулах тухай 2018/04/25 ИНЕГ  НББЗХ
A/217 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай /навигацийн журам/ 2018/04/25 ИНЕГ  НББЗХ
A/215 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /барилга байгууламжийн даатгал/ 2018/04/24 ИНЕГ ХААХ
A/214 Төслийн менежер болон хяналтын инженер томилох тухай /Н.Мягмарсүрэн, Э.Мөнх-Эрдэнэ/ 2018/04/23 ИНЕГ ХААХ
A/204 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /нисэхийн баяр/ 2018/04/19 ИНЕГ ЗУГ
A/169 Заавар шинэчлэн батлах тухай /инженер техникийн ажилины өдөр тутмын ажиллагааны заавар/ 2018/04/04 ИНЕГ ТХНҮА
A/168 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /ТХНҮА-ны агаарын навигацийн үйлчилгээний байгууламж, тоног төхөөрөмжүүдийн сэлбэг/ 2018/04/04 ИНЕГ  ХААХ
A/166 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Иргэний нисэхийн салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөний гарсан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх/ 2018/04/04 ИНЕГ  АНБЗХ
A/163 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /ЧХОУНБ болон шинэ нисэх буудлыг нэгдсэн бодлого, удирдлагаар хангах, хуулийн этгээд шинээр байгуулах/ 2018/03/29 ИНЕГ УБХОУШНБАӨЗА
A/155 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /агаарын хөлгийн шатахуун тээвэрлэх автомашин 1 ширхэг/ 2018/03/29 ИНЕГ  ХААХ
A/154 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /шинэ нисэх буудлын навигацийн тоног төхөөрөмж болон, шалгалтын нислэг/ 2018/03/29 ИНЕГ  ХААХ
A/153 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /шинэ нисэх буудалд тавилга эд хогшил/ 2018/03/29 ИНЕГ  ХААХ
 A/146 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /шинэ нисэх буудалд компьютер, тоног төхөөрөмж/ 2018/04/02 ИНЕГ ХААХ
 A/145 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /агаарын хөлгийн зогсоолд гэрэлтүүлэг/ 2018/03/27 ИНЕГ  ХААХ
 А/140 Төсөл хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай /TBC2MC/ 2018/03/23 ИНЕГ ЕЗТ
 А/130 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /гэрэл суултын ситемийн битүүмжилсэн эд анги/ 2018/03/14 ИНЕГ АНБЗХ
 А/128 Инженерийн баг, хяналтын инженер томилох тухай /S4 controller/ 2018/03/14 ИНЕГ ТХНҮА
 А/126 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /5 төрөлт спортын тэмцээн/ 2018/03/14 ИНЕГ НХҮА
 А/122 Мэдээллийн технологийн зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай 2018/03/14 ИНЕГ  ЗУГ
 А/121 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /ТХНҮА-ны агаарын навигацийн үйлчилгээний байгууламж, тоног төхөөрөмжүүдийн сэлбэг/ 2018/03/13 ИНЕГ ХААХ
 А/120 Комисс томилох тухай /автобус хүлээн авах/ 2018/03/13 ИНЕГ ХААХ
 А/119 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний барилга, Доной нисэх буудлын хөөрч буух шороон зурвас/ 2018/03/13 ИНЕГ ХААХ
 А/112 Дэд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай /дэд бүтэц, шатахуун хангамж, нийтийн тээврийн үйлчилгээний/ 2018/03/09 ИНЕГ УБХОУШНБАӨЗА
 А/109 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөн/ 2018/03/15 ИНЕГ  АХАТҮАЗХ
 А/101 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /НХҮА-ны байрны засвар/ 2018/03/01 ИНЕГ ХААХ
 А/82 Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /хиймэл дагуулйн газрын станц VSAT-ын сэлбэг/ 2018/02/21 ИНЕГ  ХААХ
 А/81 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /булаг, будаг шингэлэгч, гэрл ойлгогч, карбомид/ 2018/02/21 ИНЕГ  ХААХ
 А/77 Иргэний нисэхийн салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2018/02/15 ИНЕГ ЗУГ
 А/75 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /троссон шүүр, плугны резин/ 2018/02/14 ИНЕГ ХААХ
 А/74 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /шалгалтын нислэг/ 2018/02/14 ИНЕГ ХААХ
 А/63 Ерөнхий эргүүл ажиллуулах тухай /цагаан сар/ 2018/02/06 ИНЕГ ЗУГ
 А/57 Инженерийн баг, хяналтын инженер томилох тухай /шалгалтын траспондер/ 2018/02/06 ИНЕГ ТХНҮА
 А/55 Журам батлах тухай /шинэ нисэх буудлын нэвтрэх үнэмлэх/ 2018/02/02 ИНЕГ  УБХОУШНБАӨЗА
 А/54 Комисс томилох тухай /түрээслэгч сонгон шалгаруулах/ 2018/02/02 ИНЕГ ЗУГ
 А/44 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Чингис хаан ОУНБ ТӨХК болгох/ 2018/01/26 ИНЕГ НББЗХ
А/43 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах, дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай /нүүлгэн шилжүүлэх 2017 оны А/202/ 2018/01/26 ИНЕГ УБХОУШНБАӨЗА
 А/42 Техникийн комисс томилох тухай /шинэ нисэх буудлын бүтээн байгуулалтын ажлын нэмэлт гэрээний хүрээнд баригдаж байгаа барилга, байгууламж тоног төхөөрөмж/ 2018/01/26 ИНЕГ  УБХОУШНБАӨЗА
А/30 Ажилын хэсэг байгуулах тухай /нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийн программ хангамж хөгжүүлэх төслийн 1-р үе шат/ 2018/01/25 ИНЕГ НХҮА
А/25  Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /3 хаалга ГТҮА/ 2018/01/23 ИНЕГ  ХААХ
А/19 Нислэгийн журам хүчингүй болгох тухай /2010 оны А/207 дугаар тушаалын 2-р хавсралт, 2013 оны А/335 дугаар тушаалын 4-р хавсралт, А/517 дугаар тушаалын 1,2-р хавсралт/ 2018/01/15 ИНЕГ  АНБЗХ
 A/08  Ажил хүлээн авах комисс томилох тухай /22  ширхэг компьютер/ 2018/01/10 ИНЕГ  ХААХ
 A/716 Үйлчилгээний төлбөр авах тухай 2015/11/05 ИНЕГ НААХЗА
Холбоо барих

Санал хүсэлт ирүүлэх болон нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол бидэнд зурвас илгээнэ үү. Бид эргэн холбогдох болно.

Текстийг солих captcha txt

Хайх үгээ бичнэ үү