Иргэний нисэхийн дүрмийн төсөлд санал авах

Иргэний нисэхийн дүрмийн шинэчлэл

Шинэчлэн боловсруулж буй Иргэний нисэхийн дүрмийн төсөлд санал авч байна.

Энэхүү дүрмүүд нь ИНБД-ийн шинэчлэлийн 3-р аяны хүрээнд хийгдэж байна.

Иргэний нисэхийн дүрмийн шинэчлэлийн талаарх санал хүсэлтийг rule@mcaa.gov.mn цахим хаягаар болон НААХЗА-ны Дүрмийн боловсруулалтын хэлтэс гэж хаяглан албан бичгээр ирүүлж болно.

ИНБД-д түгээмэл хэрэглэгддэг үгсийн (Common words) орчуулгыг эндээс харна уу.

Утас. 285116, 285117

 

Procedures

Procedures

Civil Aviation Rules Title  Effective date
Definitions and Interpretation
1 Part-1


ИНД-1

Definitions and Abbreviations


Тодорхойлолт ба товчлол     (In progress)

28.Nov.2016
Н.Энхтуяа
Ё.Энхтөр
Procedures
2 Part-12


ИНД-12

Accidents, Incidents and Statistics


Осол, Зөрчил болон Статистик мэдээлэл    (Completed)

26.Mar.2018
Б.Чинзориг
М.Баатаржав
3 Part-13


ИНД-13

Investigation of Violations and Enforcement Procedures


Зөрчлийг шалгах болон албадлагын журам        (In progress)

01.Sep.2016
Ч.Даваадорж
Ё.Энхтөр
4 Part-19


ИНД-19

Transition Rules


Шилжилтийн дүрэм       (Completed)

26.Mar.2018
Б.Чинзориг
Н.Гант
Aircraft
5 Part-21


ИНД-21

Certification of Products and Parts


Бүтээгдэхүүн болон эд ангийн гэрчилгээжүүлэлт   (Completed)

26.Mar.2018
С.Батмөнх
Б.Чинзориг
6 Part-26


ИНД-26

Additional Airworthiness Requirements


Нислэгт тэнцэх чадварын нэмэлт шаардлага       (Completed)

26.Mar.2018
Б.Чинзориг
Б.Хүдэрчулуун
7 Part-39


ИНД-39

Airworthiness Directives

 

Нислэгт тэнцэх чадварын удирдамж     (Completed)

26.Mar.2018
Б.Хүдэрчулуун
Ч.Даваадорж
8 Part-43


ИНД-43

General Maintenance Rules


Техник үйлчилгээний ерөнхий дүрэм         (Completed)

26.Mar.2018
Б.Төмөрчөдөр
Б.Чинзориг
9 Part-47


ИНД-47

Aircraft Registration and Marking


Агаарын хөлгийн бүртгэл болон тэмдэглэгээ           (Completed)

26.Mar.2018
Н.Ганболд
С.Батмөнх
Personnel
10 Part-61


ИНД-61

Pilot Licences and Ratings


Нисгэгчийн үнэмлэх, зэрэглэл           (Completed)

26.Mar.2018
Б.Пүрэвдорж
Б.Сайхангэрэл
11 Part-63


ИНД-63

Flight Engineer Licences and Ratings


Нисэх инженерийн үнэмлэх болон зэрэглэл                                         (Completed)

26.Mar.2018
Б.Бек
Н.Энхтуяа
12 Part-65


ИНД-65

Air Traffic Service Personnel Licences and Ratings


Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл               (Completed)

26.Mar.2018
П.Пүрэвсүх
С.Ерханат
13 Part-66


ИНД-66

Aircraft Maintenance Personnel Licensing


Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэхжүүлэлт                (Completed)

26.Mar.2018
Б.Чинзориг
Ч.Батсайхан
14 Part-67


ИНД-67

Medical Standards and Certification


Эрүүл мэндийн стандарт болон гэрчилгээжүүлэлт           (Completed)

26.Mar.2018
Батсүмбэр
Ө.Оюунтуяа
Airspace
15 Part-71


ИНД-71

Designation and Classification of Airspace


Агаарын зайн тогтоолт болон ангилал           (Completed)

26.Mar.2018
Д.Одгэрэл
П.Ганболд
16 Part-77


ИНД-77

Objects and Activities Affecting Navigable Airspace


Нислэг үйлдэх агаарын зайд нөлөөлөх байгууламж болон үйл ажиллагаа           (Completed)

26.Mar.2018
Б.Мөнхболор
Д.Одгэрэл
Rules Of The Air and General Operating Rules
17 Part-91


ИНД-91

General Operating and Flight Rules


Ерөнхий үйл ажиллагааны болон нислэгийн дүрэм           (In progress)

01.Mar.2016
Б.Гантулга
Г.Мөнх-Очир
18 Part-92


ИНД-92

Carriage of Dangerous Goods


Аюултай бараа тээвэрлэх           (Completed)

26.Mar.2018
А.Нанжидсүрэн
Ч.Дарьсүрэн
19 Part-95


ИНД-95

Instrument Flight Procedures-Registration


Хэрэглэлийн нислэгийн журмын бүртгэл           (Completed)

26.Mar.2018
Б.Гангэрэл
Х.Эвсанаа
20 Part-101


ИНД-101

Operating Rules /RPAS, UAV, UAS, Drones and Model Aircraft/


Жироглайдер болон парасэйл, хүнгүй агаарын хөлөг (бөмбөлөг, дроныг багтаасан), цаасан шувуу, пуужингийн үйл ажиллагааны дүрэм (Completed)

26.Mar.2018
Л.Цоодол
Д.Батчулуун
21 Part-103


ИНД-103

Microlight Aircraft – Operating Rules


Микролайт агаарын хөлгийн үйл ажиллагааны дүрэм       (Completed)

26.Mar.2018
Л.Цоодол
Д.Батчулуун
22 Part-104


ИНД-104

Gliders – Operating Rules


Глайдерийн үйл ажиллагааны дүрэм        (Completed)

26.Mar.2018
Б.Мөнхжаргал
Д.Батчулуун
23 Part-105


ИНД-105

Parachuting – Operating Rules


Шүхрийн үйл ажиллагааны дүрэм       (Completed)

26.Mar.2018
Г.Даваа
Д.Батчулуун
24 Part-106


ИНД-106

Hang Gliders – Operating Rules


Ханг-глайдерын үйл ажиллагааны дүрэм       (Completed)

26.Mar.2018
Б.Мөнхжаргал
Д.Батчулуун
25 Part-108


ИНД-108

Air Operator Security Programme


Агаарын тээвэрлэгчийн аюулгүй байдлын хөтөлбөр (Completed)

26.Mar.2018
Н.Мөнхжаргал Б.Анхбаяр
Certificated Operators and Other Flight Operations
26 Part-100


ИНД-100

Safety Management


Аюулгүй ажиллагааны удирдлага      (Completed)

26.Mar.2018
Э.Энхбаяр
Ё.Энхтөр
27 Part-102


ИНД-102

Unmanned Aircraft Operator Certification


Хүнгүй агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгч – Гэрчилгээжүүлэлт          (Completed)

26.Mar.2018
М.Мэндбаяр
Д.Батчулуун
28 Part-115


ИНД-115

Adventure Aviation – Certification and Operations


Чөлөөт нисэхийн үйл ажиллагаа – Гэрчилгээжүүлэлт (In progress)

01 .Sep.2016
С.Баярсайхан
Д.Батчулуун
29 Part-119


ИНД-119

Air Operator – Certification


Агаарын тээвэрлэгч – Гэрчилгээжүүлэлт          (In progress)

01 .Sep.2016
Г.Цэдэнбалжир
Ц.Бат
30 Part-121


ИНД-121

Air Operations – Large Aeroplanes


Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа – Том онгоц          (In progress)

01 .Sep.2016
Я.Сайнбаяр
Н.Ганболд
31 Part-125


ИНД-125

Air Operations – Medium Aeroplanes


Нислэгийн үйл ажиллагаа – Дунд онгоц           (In progress)

01.Mar.2016
Б.Баярцэнгэл
Б.Баярсайхан
32 Part-129


ИНД-129

Foreign Air Transport Operator – Certification


Гадаадын агаарын тээвэрлэгч – Гэрчилгээжүүлэлт           (In progress)

01.Mar.2016
Ч.Дарьсүрэн
Б.Баярсайхан
33 Part-133


ИНД-133

Helicopter External Load Operations


Нисдэг тэрэгний дүүжинт тээврийн үйл ажиллагаа           (In progress)

01.Mar.2016
Г.Баттулга
Ч.Буянбадрах
34 Part-135


ИНД-135

Air Operations – Helicopters and Small Aeroplanes


Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа – Нисдэг тэрэг ба жижиг онгоц          (In progress)

01.Mar.2016
Ч.Сарансүх
Г.Мөнх-Очир
35 Part-137


ИНД-137

Agricultural Aircraft Operations


Хөдөө аж ахуй агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа       (In progress)

01.Mar.2016
Б.Пүрэвдорж
С.Ерөөлт
Certificated Organisations and Agencies
36 Part-109


ИНД-109

Regulated Air Cargo Agent – Certification


Зохицуулалттай агаарын ачааны байгууллага – Гэрчилгээжүүлэлт       (Completed)

26.Mar.2018
Г.Алтантуяа
Н.Энхтуяа
37 Part-140


ИНД-140

Aviation Security Service Organisations – Certification


Нисэхийн аюүлгүй байдлын хамгаалалтын байгууллага -Гэрчилгээжүүлэлт         (Completed)

26.Mar.2018
Н.Мөнхжаргал
Б.Анхбаяр
38 Part-141


ИНД-141

Aviation Training Organisations – Certification


Нисэхийн сургалтын байгууллага – Гэрчилгээжүүлэлт         (Completed)

26.Mar.2018
Т.Отгонбаяр
Ч.Батсайхан
39 Part-145


ИНД-145

Aircraft Maintenance Organisations – Certification


Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллага – Гэрчилгээжүүлэлт          (Completed)

26.Mar.2018
Г.Цэдэнбалжир
П.Ням-Очир
40 Part-146


ИНД-146

Aircraft Design Organisations – Certification


Агаарын хөлөг зохион бүтээх байгууллага – Гэрчилгээжүүлэлт           (Completed)

26.Mar.2018
Б.Чинзориг
Ё.Энхтөр
41 Part-147


ИНД-147

Aviation Maintenance Training Organisations – Certification


Нисэхийн техник үйлчилгээний сургалтын байгууллага – Гэрчилгээжүүлэлт           (Completed)

26.Mar.2018
Б.Гантулга
Г.Мөнх-Очир
42 Part-148


ИНД-148

Aircraft Manufacturing Organisations – Certification


Агаарын хөлөг үйлдвэрлэх байгууллага – Гэрчилгээжүүлэлт           (Completed)

26.Mar.2018
Т.Отгонбаяр
Д.Цогтсайхан
43 Part-149


ИНД-149

Aviation Recreation Organisations – Certification


Нисэх клуб – Гэрчилгээжүүлэлт         (Completed)

26.Mar.2018
Г.Даваа
Д.Батчулуун
Aerodromes
44 Part-139


ИНД-139

Aerodromes – Certification, Operation and Use


Аэродром – Гэрчилгээжүүлэлт, үйл ажиллагаа болон ашиглалт                   (In progress)

01.Sep.2016
Н.Энхбат
Ч.Сэрд-янжав
45 Part-157


ИНД-157

Notice of Construction, Alteration, Activation, and Deactivation of Aerodromes


Аэродром байгуулах, өөрчлөх, нээх ба хаах тухай мэдэгдэх           (Completed)

26.Mar.2018
Г.Мөнхболд
Н.Энхбат
Certificated Airways Services
46 Part-171


ИНД-171

Aeronautical Telecommunication Services – Operation and Certification


Нисэхийн холбооны үйлчилгээ – Үйл ажиллагаа болон Гэрчилгээжүүлэлт           (In progress)

01.Mar.2016
П.Ганбаатар
П.Ганболд
47 Part-172


ИНД-172

Air Traffic Service Organisations – Certification


Нисэхийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллага – Гэрчилгээжүүлэлт        (In progress)

01.Mar.2016
П.Пүрэвсүх
К.Энхбаяр
48 Part-173


ИНД-173

Instrument Flight Procedure Service Organisation – Certification and Operation


Хэрэглэлийн нислэгийн журам зохиох байгууллага – Гэрчилгээжүүлэлт болон Үйл ажиллагаа        (In progress)

01.Sep.2016
Н.Батсайхан
П.Ариунгэрэл
49 Part-174


ИНД-174

Aviation Meteorological Service Organisations – Certification


Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээний байгууллага–Гэрчилгээжүүлэлт            (In progress)

01.Sep.2016
Д.Маасүрэн
Б.Болормаа
50 Part-175


ИНД-175

Aeronautical Information Services Organisations – Certification


Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллага–Гэрчилгээжүүлэлт        (In progress)

01.Sep.2016
П.Ариунгэрэл
Я.Уртнасан
Холбоо барих

Санал хүсэлт ирүүлэх болон нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол бидэнд зурвас илгээнэ үү. Бид эргэн холбогдох болно.

Текстийг солих captcha txt

Хайх үгээ бичнэ үү