Иргэний нисэхийн багц дүрэм

Хэсэг Нэр Батлагдсан огноо Нэмэлт өөрчлөлт
Тодорхойлолт ба Тайлбар
ИНД-1 Тодорхойлолт ба Товчлол 30.Jun.2010
Ерөнхий журам
ИНД-11 Дүрэм боловсруулах, дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх 07.May.2010
ИНД-12 Осол, зөрчлийг мэдээлэх 22.Mar.2010
ИНД-13  Зөрчлийг шалгах 07.May.2010
Агаарын хөлөг
ИНД-21 Агаарын хөлөгт хамаарах бүтээгдэхүүн, эд анги, гэрчилгээжүүлэлт 16.Apr.2010
ИНД-26 Агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх чадварын нэмэлт шаардлагууд 17.Jun.2010
ИНД-39 Нислэгт тэнцэх чадварын удирдамж 07.May.2010
ИНД-43 Техник үйлчилгээний ерөнхий дүрэм 16.Apr.2010
ИНД-47 Агаарын хөлгийн бүртгэл, таних тэмдэг 07.May.2010
Ажилтнууд
ИНД-61 Нисгэгчийн үнэмлэх, зэрэглэл 16.Apr.2010
ИНД-63 Нисгэгчээс бусад нисэх багийн гишүүдийн үнэмлэх, зэрэглэл 16.Apr.2010 20.May.2015
ИНД-65 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл 12.Dec.2011
ИНД-66 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл 16.Apr.2010
ИНД-67 Иргэний нисэхийн эрүүл мэндийн стандарт, гэрчилгээ 07.May.2010 22.Jan.2013
ИНД-183 Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын итгэмжлэгдсэн шалгагч 16.Apr.2010 20.May.2015
Агаарын зай
ИНД-71 Агаарын зайг тогтоох 16.Apr.2010
ИНД-73 Тусгай зориулалтаар ашиглах агаарын зай 16.Apr.2010
ИНД-75 Агаарын навигацийн үйлчилгээний зайчлалын стандарт 16.Apr.2010 14.Oct.2011
ИНД-77 Нам өндрийн нислэгт саад учруулах барилга байгууламж болон үйл ажиллагаа 07.May.2010
Нислэгийн үйл ажиллагааны ерөнхий дүрмүүд
ИНД-91 Нислэгийн үйл ажиллагааны ерөнхий дүрэм 16.Apr.2010 14.Sep.2014
ИНД-92 Аюултай ачаа тээвэрлэх 01.May.2010
ИНД-95 Хэрэглэлийн нислэгийн дүрмээр буултын ойртолт үйлдэх ба сансрын навигаци ашиглах 07.May.2010
 ИНД-101 Хүнгүй нисдэг төхөөрөмж болон жиропланер, үйл ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт 07.May.2010 20.May.2015
 ИНД-103 Хэт хөнгөн агаарын хөлөг, үйл ажиллагаа 07.May.2010
 ИНД-104 Планер үйл ажиллагаа 07.May.2010
 ИНД-105 Шүхрийн үйл ажиллагаа 07.May.2010
 ИНД-106 Дельтапланы үйл ажиллагаа 07.May.2010
Агаарын тээвэрлэгчийг гэрчилгээжүүлэх ба нислэгийн бусад үйл ажиллагаа
 ИНД-115 Сонирхогчийн нислэгийн үйл ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт 07.May.2010
 ИНД-119 Агаарын тээвэрлэгч гэрчилгээжүүлэлт 16.Apr.2010
 ИНД-121 Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа – Багтаамж ихтэй онгоц 16.Apr.2010 11.Jan.2013
 ИНД-129 Гадаадын агаарын тээвэрлэгчийг гэрчилгээжүүлэх 07.May.2010
 ИНД-131 Агаарын хөлгийн түрээс 07.May.2010
 ИНД-133 Нисдэг тэрэгний дүүжин тээвэрлэлт 07.May.2010
 ИНД-135 Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа – Багтаамж багатай онгоц, нисдэг тэрэг 16.Apr.2010 11.Jan.2013
 ИНД-137 Хөдөө аж ахуйн зориулалттай агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт 07.May.2010
Аэродром
 ИНД-139 Аэродромын гэрчилгээжүүлэлт, үйл ажиллагаа 22.Mar.2010
 ИНД-157 Аэродром байгуулах, өөрчлөх, ашиглалтаас хасах 07.May.2010
Гэрчилгээжсэн иргэний нисэхийн байгууллагууд 
 ИНД-108 Агаарын тээвэрлэгчийн аюулгүй байдлын хөтөлбөр 07.May.2010
 ИНД-109 Ачаа тээвэр зуучлагчийн аюулгүй байдлын хөтөлбөр 2002 01.Feb.2003
 ИНД-140 Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллагыг гэрчилгээжүүлэлт 17.Jan.2010 2010
 ИНД-141 Иргэний нисэхийн сургалтын байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт 16.Apr.2010 22.Jan.2013
 ИНД-144 Нисэхийн хангамжийн байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт 07.May.2010
 ИНД-145 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагыг гэрчилгээжүүлэх 16.Apr.2010
 ИНД-148 Агаарын хөлөгт хамаарах бүтээгдэхүүн, эд анги үйлдвэрлэгч байгууллагыг гэрчилгээжүүлэх 17.Jun.2010
 ИНД-149 Нисэх клуб, гэрчилгээжүүлэлт 07/05/2010
 ИНД-337 Ачаа тээвэр зуучлалын байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт 07/05/2010
Гэрчилгээжсэн агаарын навигацийн үйлчилгээний байгууллагууд 
 ИНД-138 Эрэн хайх, авран туслах үйл ажиллагаа 07.May.2010
 ИНД-171 Агаарын навигацийн үйлчилгээний техникийн байгууллага, үйл ажиллагаа ба гэрчилгээжүүлэлт 22.Mar.2010
 ИНД-172 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт 22.Mar.2010
 ИНД-173 Нислэгийн журмын үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт 05.Oct.2010
 ИНД-174 Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт 05.Oct.2010
 ИНД-175 Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт 05.Oct.2010
Бусад 
 ИНД-203 Агаарын хөлгийн осол зөрчлийг шинжлэн шалгах 16.Apr.2010
 ИНД-300 Олон улсын агаарын тээвэрлэгчийг томилох 18.May.2012
 ИНД-301 Ачааны агаарын тээвэрлэгчид эрх олгох 01.Dec.2012
 ИНД-303 Агаарын тээвэрлэгчийн даатгал 15.Sep.2012
 ИНД-307 Захиалгат нислэгийн зөвшөөрөл 01.Feb.2003
 ИНД-313 Гадаадын агаарын тээвэрлэгчдийн үйлдэх захиалгат нислэг 01.Feb.2003
 ИНД-321 Статистикийн мэдээлэл 2008
 ИНД-329 Тээвэрлэлтийн гэрээ 07.May.2010
 ИНД-331 Зорчигчдын бүртгэл 07.May.2010
ИНД-191 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон мэдээллийн нууцыг хамгаалах
Иргэний нисэхийн тухай хууль болон багц дүрмийн хамаарал

 

Холбоо барих

Санал хүсэлт ирүүлэх болон нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай бол бидэнд зурвас илгээнэ үү. Бид эргэн холбогдох болно.

Текстийг солих captcha txt

Хайх үгээ бичнэ үү